Door het invullen van de Leesscan zie je waar je als school staat in het realiseren van een effectieve leesaanpak. Vul deze leesscan bij voorkeur in met het hele team.
(Nog) niet op orde
Mee gestart
Goed op weg
Op orde
Leesbeleid
Onze school heeft een leesbeleidsplan1 met een heldere visie op leesbevordering en leesonderwijs.
Het leesbeleid wordt in dialoog met verschillende betrokkenen vormgegeven (zoals: het team, de ouders, de kinderen, de bibliotheek en het bestuur van de school).
Het leesbeleidsplan is vertaald naar een (jaar)plan met concrete doelen en acties voor alle leerlingen in een doorlopende leerlijn.
Onze school werkt in samenhang aan de opbouw van leesvaardigheid 2, leesgedrag en leesmotivatie.
Onze school investeert in professionalisering van het team met betrekking tot lezen.
Onze school heeft minstens één taal- en/of leescoördinator.
Onze school evalueert jaarlijks de inzet en opbrengsten van het gevoerde leesbeleid en stelt dit beleid zo nodig bij.
Door het invullen van de Leesscan zie je waar je als school staat in het realiseren van een effectieve leesaanpak. Vul deze leesscan bij voorkeur in met het hele team.
(Nog) niet op orde
Mee gestart
Goed op weg
Op orde
Motiverende leesomgeving
Onze school zet minimaal jaarlijks een interne of externe deskundige in voor het samenstellen van de collectie, bijvoorbeeld in het kader van de Bibliotheek op school.
Er is op school een rijk en gevarieerd leesaanbod van fictie en non-fictie dat aansluit bij de leesontwikkeling de interesse en de belevingswereld van leerlingen zoals: actuele en meertalige (digitale) boeken, kranten, tijdschriften, strips, liedteksten, luisterboeken, graphic novels, poëzie.
Er is op onze school voldoende (digitaal) aanbod van kinder- en jeugdboeken: vijf of meer fysieke boeken per leerling.
Op onze school krijgen leerlingen inspraak bij de aanschaf van nieuwe boeken en ander leesmateriaal.
Ons leesaanbod wordt jaarlijks gedeeltelijk vernieuwd.
Op onze school zijn aantrekkelijke leesplekken, bijvoorbeeld in de schoolbibliotheek en/of in de klassen.
Door het invullen van de Leesscan zie je waar je als school staat in het realiseren van een effectieve leesaanpak. Vul deze leesscan bij voorkeur in met het hele team.
(Nog) niet op orde
Mee gestart
Goed op weg
Op orde
Leesbevordering
Wij lezen in alle groepen een paar keer per week voor3. In de kleutergroepen doen we dat dagelijks.
Op onze school worden leerlingen begeleid bij het kiezen van boeken aansluitend bij hun belevingswereld, hun leesontwikkeling en interesse.
Wij ruimen dagelijks tijd in voor begeleid vrij lezen4 waarbij leerlingen uit een rijk aanbod zelf kiezen wat ze lezen.
Wij besteden minstens 1 keer per week aandacht aan boekpromotie of organiseren een boekenkring.
We organiseren wekelijks gesprekken tussen leerlingen onderling of tussen leerkracht en leerlingen over fictieteksten5 bijvoorbeeld volgens de methodiek van Aidan Chambers. De beleving van leerlingen staat daarbij centraal
Wij besteden ten minste een keer per maand aandacht aan literaire gesprekken over fictieteksten6. We werken zo aan de leesbeleving, interpreteren en beoordelen van teksten en de ontwikkeling van narratief begrip van leerlingen (de literaire competentie).
Onze school doet mee aan één of meer leesbevorderingscampagnes, zoals de Kinderboekenweek, De Nationale Voorleesdagen, De Nationale Voorleeswedstrijd, de Poëzieweek of de Kinderjury.
Wij nodigen in alle groepen minstens 1 keer per jaar een auteur of illustrator7 uit en bespreken dit bezoek voor en na met de leerlingen.
Door het invullen van de Leesscan zie je waar je als school staat in het realiseren van een effectieve leesaanpak. Vul deze leesscan bij voorkeur in met het hele team.
(Nog) niet op orde
Mee gestart
Goed op weg
Op orde
Effectieve leesdidactiek
Onze school zorgt er voor dat alle leerlingen vloeiend leren lezen en vloeiend blijven lezen.
In de kleutergroepen werken we spelenderwijs aan de uitbreiding van mondelinge taalvaardigheid en beginnende geletterde vaardigheden8.
Binnen ons leesonderwijs staan gedurende langere tijd brede betekenisvolle thema’s centraal die zijn te koppelen aan wereldoriëntatie. Het stimuleren van (begrijpend) lezen is een rode draad in ons hele curriculum, dat wil zeggen dat een effectieve leesdidactiek wordt benut op alle momenten dat leerlingen met teksten werken.
Op onze school werkt iedere leerling met rijke, authentieke fictie- en nonfictieteksten die het thema vanuit verschillende perspectieven belichten.
We ondersteunen onze leerlingen op maat bij het begrijpen van teksten onder meer door voor te lezen, te praten over teksten, modeling en scaffolding9.
We laten leerlingen actief aan de slag gaan met teksten.
We geven leerlingen betekenisvolle en uitdagende leesopdrachten10.
We laten leerlingen onderling gesprekken voeren over een tekst om tot beter tekstbegrip te komen en de betekenis van woorden te ontdekken.
Wij combineren lezen en (creatief) schrijven vanuit de gedachte dat zelf schrijven (over een tekst) leidt tot een dieper tekstbegrip.
Door het invullen van de Leesscan zie je waar je als school staat in het realiseren van een effectieve leesaanpak. Vul deze leesscan bij voorkeur in met het hele team.
(Nog) niet op orde
Mee gestart
Goed op weg
Op orde
Monitoring en evaluatie
Ons leesonderwijs is formatief vorm gegeven: we bepreken de doelen, sterke punten en ontwikkelpunten in de leesontwikkeling met leerlingen zodat ze inzicht krijgen in de manier waarop ze hun leesprestaties kunnen verbeteren en hun leesmotivatie kunnen verhogen.
Onze school relateert de leesvaardigheid aan de ontwikkeling van andere taalcompetenties, zoals luistervaardigheid, spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en taalbeschouwelijke kennis.
Onze leerlingen houden bij wat ze lezen tijdens vrij lezen/stillezen bijvoorbeeld in een (digitaal) leesportfolio of leesdossier11.
Onze school heeft zicht op de leesmotivatie en het leesgedrag van leerlingen, bijv. door de jaarlijkse afname van de monitor van de Bibliotheek op school.
Onze school evalueert de opbrengsten met betrekking tot leesvaardigheid, leesgedrag en leesmotivatie in samenhang.
Door het invullen van de Leesscan zie je waar je als school staat in het realiseren van een effectieve leesaanpak. Vul deze leesscan bij voorkeur in met het hele team.
(Nog) niet op orde
Mee gestart
Goed op weg
Op orde
Samenwerking
Bij ons op school werken leerkrachten van alle groepen, taal-/ leesspecialisten en het bestuur samen aan het taal-/leesbeleid.
Onze school wisselt ervaringen uit met andere scholen over de aanpak van het leesonderwijs.
Onze school werkt structureel samen met de bibliotheek aan het vormgeven van onze leesaanpak bijvoorbeeld door deel te nemen aan het programma de Bibliotheek op school.
Onze school werkt samen met andere (brede) schoolpartners zoals een schoolbegeleidingsdienst, instellingen voor cultuureducatie, welzijnsinstellingen en kinderopvangorganisaties/BSO aan het vormgeven van onze leesaanpak.
Onze school werkt samen met alle ouders aan een stimulerende leesomgeving thuis. Afhankelijk van de behoeften en mogelijkheden van ouders worden zij gestimuleerd om samen met de kinderen te lezen, voor te lezen, de bibliotheek te bezoeken en te praten over boeken.
Onze school heeft specifiek aandacht voor meertalige ouders en kinderen. Er is kennis over, en aandacht en waardering voor meertalig opgroeien. Zo mogelijk worden meer talen ingezet voor leesbevordering thuis en in de klas.
Resultaten
Conclusies uit deze Leesscan
1. Waar zijn we trots op?
We zijn trots op de grote boekencollectie die wij op school hebben. Op elke verdieping staat een grote boekenkast en kan elk kind kiezen uit een ruim aanbod fictie en non-fictie. Op onze shcool wordt veel voorgelezen door de leerkrachten en gelezen door de kinderen.
2. Waarom zijn we hier trots op?
Wij zijn hier trots op, omdat leerlingen door het lezen van boeken stappen zetten in de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Lezen is alles. Kinderen bij ons op school die regelmatig goede boeken lezen, zien we vooruitgaan.
3. Hoe borgen we dit?
We borgen dit door een vast lees halfuur te hebben in de groep en leerkrachten laten voorlezen in de groepen. Bovendien hebben we vaste activiteiten en projecten rondom boeken, zoals de poëzieweek, boekbesprekingen, boekenbanden maken en stelselmatig creatief schrijven betrekken in het onderwijs.
4. Waar willen we aan werken?
We willen werken aan het geven van effectief leesonderwijs op klasniveau. We hebben leeshalfuren op de school, maar gebruiken dit niet altijd om de leerlingen - zeker in de bovenbouw - leesonderwijs te geven. Wel doen we veel aan Ralfi-lezen.
5. Waarom willen we hier aan werken?
We willen hieraan werken, omdat er ondanks ons grote aanbod aan goede boeken, toch nog veel kinderen zijn die titels lezen die te makkelijk voor ze zijn. Bovendien kunnen we stappen zetten in het aanbieden van effectief leesonderwijs.
6. Hoe gaan we dit aanpakken?
Dit gaan we aanpakken door op basis van de uitkomsten van de WOA veranderingen doorvoeren. Een van die veranderingen is bijvoorbeeld door klassiekers in serie aan te schaffen, zodat we klassikaal hetzelfde boek kunnen lezen.